Jäsenhakemukset

Julkisuuteen suunnattu tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta.
Post Reply
sihteeri
Posts: 137
Joined: Sun Oct 30, 2011 9:12 am

Jäsenhakemukset

Post by sihteeri »

Hakemus Hejac-yhdistyksen jäseneksi tehdään yhdistykselle osoitetulla sähköpostilla (hejac (at) hejac.com), jonka yhdistyksen hallitus käsittelee. Hakemuksessa sitoudutaan yhdistyksen sääntöihin, annetaan erityinen liittymisperustelu ja suosittelijat sekä ilmoitetaan hakijan etu- ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka sekä postiosoite. Verkkokeskustelua varten hakemukseen liitetään nimimerkki. Olemassa olevan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron voi myös ilmoittaa. Hakija voi ilmoittaa haluavansa pysytellä nimimerkin takana muihin jäseniin ja julkisuuteen päin. Henkilötiedot on tästä huolimatta annettava hakemuksen käsittelemistä ja jäsenrekisteriä varten.

Jäsenhakemuksia otetaan vastaan yhdistyksen tultua merkityksi yhdistysrekisteriin 5.12.2011.

Hakemuksen hyväksymisestä ilmoitetaan hakijalle joko postitse tai sähköpostin välityksellä. Jäsenyys tulee voimaan, kun jäsenmaksu on maksettu. Vuoden 2011 jäsenmaksu on 20EUR ja oikeuttaa jäsenyyteen vuoden 2012 vuosikokoukseen asti.

Jäsenen edut ja oikeudet

Yhdistyksen toiminnan käynnistämisvaiheessa (2011-2012) uusi jäsen saa suojatun sähköpostiosoitteen ja nimimerkin keskustelufoorumille sekä pääsyn siellä vain yhdistyksen jäsenille tarkoitetuille sivuille. Sivuilla käsitellään mm. yhdistyksen varsinaista toimintaa ja sen kehittämistä. Vastaisuudessa yhdistyssivuilta pääsee jäsenille välitettäviin palveluihin. Keskustelufoorumi on muilta osin avoin verkkoon päin. Kirjoittajia voidaan kutsua myös yhdistyksen ulkopuolelta.

Jäsenen osallistuminen yhdistyksen hallintoon
Yhdistyksen ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous suunnitellaan pidettäväksi helmikuussa 2012. Siinä mm. hyväksytään kertomus yhdistyksen käynnistämisestä ja tilit vuodelta 2011, samoin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä valitaan toimihenkilöt ensimmäistä täyttä toimintavuotta varten. Ennen kokousta jäseneksi tulleet voivat osallistua siihen joko kokouspaikalle saapumalla tai nimimerkillä foorumin jäsensivun kautta.

Jäsenet voivat ehdottaa kokouksessa käsiteltäviä muita asioita. Esitys on tehtävä sähköpostitse puheenjohtajalle kuukautta ennen kokouksen päivämäärää. Jäseneksi tunnistautumista varten suositellaan jäsensähköpostin käyttöä. Vaihtoehtoisesti voi tunnistautua foorumin yksityisviestin kautta.

Eroaminen yhdistyksestä

Jäsenyydestä voi luopua ilmoittamalla siitä sähköpostilla hakemusosoitteeseen. Hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta, mm. jos hän kehoituksesta huolimatta jättää jäsenmaksun maksamatta.

Yhdistyksen säännöt

Sääntöjen tultua vahvistetuiksi ne liitetään seuraavaan viestiin.
sihteeri
sihteeri
Posts: 137
Joined: Sun Oct 30, 2011 9:12 am

Yhdistyksen säännöt; rekisteröity 5.12.2011

Post by sihteeri »

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hejac ry ja sen kotipaikka on Valkeakoski.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä henkilöille joita kiinnostavat kadonneet ihmiset, ratkaisemattomat rikokset ja onnettomuudet, sekä edistää rikos- ja onnettomuushistorian harrastusta jäsenistönsä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yllä verkkosivustoja, järjestää tapaamisia, kokouksia, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia, sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja kannatusmaksuja, harjoittaa alan julkaisutoimintaa.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, yhdistyksen verkkosivulla olevalla ilmoituksella tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
sihteeri
Post Reply